Blockchain ในโลกแห่งอนาคตอันใกล้ | PORAMIN INSOM | TEDxDonModDang

[ad_1]

โลกแห่งอนาคต Blockchain คืออะไร สำคัญอย่างไร และจะเปลี่ยนแปลงสังคมเราไปในทิศทางไหน ทำไมทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญ และหาข้อมูลศึกษาเรื่องนี้ …
[ad_2]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*